Декларация за поверителност

Фондация “За пример” предоставя настоящата Декларация за поверителност, защото обработва лични данни на лицата, които посещават уебсайта на Фондацията https://zaprimer.org/ („Уебсайта“), използват формата за контакт, достъпна на него, и/или  участват в инициативи и събития на Фондацията.

Фондация “За пример” оценява важността на личните данни, които обработва, и се стреми да ги защити. Поддържането на доверието в нас е един от основните ни приоритети и уважаваме правото на лицата да запазят личната си информация поверителна.

Моля при предоставянето на лични данни на Фондация “За пример” да се информирате за условията, при които ние обработваме тези лични данни.

      I. Въведение

По смисъла на настоящата Декларация за поверителност Администратор на лични данни е Фондация “За пример”, юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК  207095597, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ул. “Олимпийска” № 6  („Администраторът“ или „Фондацията“).

      II. Лични данни

Под лични данни имаме предвид всякаква информация, която позволява идентифицирането на физическо лице. Фондацията обработва лични данни, които лицата доброволно предоставят при посещение на Уебсайта, отправяне на запитване чрез формата за контакт на Уебсайта и/или при участие в инициативи и събития на Фондацията.

Видовете лични данни, които събираме и съхраняваме за Вас, включват:

 1. Информация при посещение на Уебсайта

При отваряне на нашия Уебсайт и менютата в него ние получаваме информация за Вас под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • уебстраницата, която Ви е препратила към нашия Уебсайт;
 • IP-адрес;
 • дата и продължителност на достъпа;
 • количеството на прехвърлените данни;
 • информация за браузъра и операционната система, които ползвате

      2. Информация във връзка със запитвания, направени през формата за контакт на Уебсайта

В случай че желаете да изпратите запитване през формата за контакт на Уебсайта, Вие ще бъдете помолени да посочите:

 • имена, телефон за връзка, информационна медия (работодател) и електронна поща, чрез които ние ще се свържем с Вас, ако е необходимо, за да отговорим на Вашето запитване;
 • други лични данни, доброволно предоставени от Вас във Вашето съобщение.

Фондацията не извършва профилиране, нито автоматизирано вземане на решения.

     3. Информация във връзка с участие в събития и инициативи, (съ)организирани от Фондацията

В случай че желаете да се запишете за участие в събитие или инициатива, (съ)организирана от Фондацията, Вие ще бъдете помолени да посочите следните данни в предоставената от нас форма за регистрация:

 • имена, телефон за връзка, електронна поща;
 • други данни, които могат да бъдат изискани чрез формата за регистрация, като например наименование на организацията, която представлявате, професия и др.

Тези данни са необходими, за да Ви идентифицираме и да се свържем с Вас във връзка с организацията и провеждането на съответното събитие.

В случаите, в които събитието се записва, можем да обработваме Ваши видео образ, снимка и/или глас. Тези данни ще бъдат събирани и обработвани само ако сме получили Вашето изрично съгласие за това. 

Фондацията не извършва профилиране, нито автоматизирано вземане на решения.

        III. Цели и основания на обработването

Фондацията обработва данните само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Фондацията няма да обработва лични данни, ако няма правно основание. При промяна на целите на обработката, Фондацията ще уведоми предварително лицата. 

Информацията при посещение на Уебсайта се обработва за целите на поддържане и защита на Уебсайта и ИТ системите ни, за осигуряване на тяхното правилно функциониране, за ограничаване и предотвратяване на нерегламентиран достъп до Уебсайта ни, вкл. за защита от хакерски атаки. В тези случаи правното основание за обработването на данните е нашият легитимен интерес.

Информацията във връзка със запитвания през контактната форма на Уебсайта ще бъде обработвана за отговор на Вашите запитвания, както и за осъществяване и поддържане на комуникация с Вас. В тези случаи правното основание за обработване на данните е нашият легитимен интерес.

Информацията във връзка с участие в събития и инициативи на Фондацията ще бъде обработвана за целите на организиране и провеждане на нашите събития и за осигуряване на Вашето участие в тях. В такива случаи правното основание за обработка на данни е Вашето съгласие. Фондацията ще изисква Вашето изрично съгласие и в случаите, в които събитието се записва.

        IV. Споделяне на лични данни

Декларираме, че предоставените личните данни ще бъдат третирани като поверителни и няма да бъдат споделяни на друг, освен на:

 • Лицата от структурата на Фондацията в необходимата степен и обем за изпълнение на техните функции и задължения;
 • Професионални консултанти с утвърдена репутация, в това число адвокати, застрахователи, одитори и/или други външни професионални консултанти;
 • Доставчици на услуги, в това число дружества, които предоставят продукти и услуги на Фондацията, например доставчици на ИТ услуги;
 • Държавни и административни органи, в това число регулаторни органи, правоприлагащи органи, публични и съдебни органи по повод изпълнение на законните им задължения.

Ние ще се уверим, че всяко предоставяне на лични данни е съобразено със законовите изисквания и че съществуват подходящи и достатъчни мерки и гаранции във връзка с обработването и защитата на личните данни.

        V. Международно предаване на лични данни

Когато предаваме лични данни извън ЕС/ЕИП, ще използваме подходящи механизми, за да гарантираме, че предаването е в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Такъв механизъм може да бъде прехвърляне на личните данни: (i) на получател в държава, за която Европейската комисия е решила, че осигурява адекватно ниво на защита на данните; (ii) на получател, с който са сключени стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, или (iii) друг подходящ механизъм.

Във всички случаи на предаване ние ще гарантираме, че сме предоставили подходящи и пропорционални мерки за техническа и организационна защита на данните и за намаляване на рисковете, свързани с тях, както и че сме извършили подходящите оценки на риска при прехвърляне на вашите лични данни извън ЕС/ЕИП.

        VI. Мерки за сигурност 

Ние прилагаме и поддържаме адекватни технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп. Мерките за сигурност включват мерки за осигуряване на криптирано предаване на лични данни, както и за осигуряване на постоянна поверителност, цялост, наличност и устойчивост на нашите системи. 

        VII. Съхранение на личните данни

Освен ако не е посочено друго, Фондацията ще запази лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която са били събрани или обработени съгласно изискванията на приложимия закон. За допълнителна информация относно сроковете за съхранение, можете да отправите запитване на e-mail: contact@zaprimer.org.

      VIII. Права на субектите

Вашите права във връзка със събирането и обработването на личните Ви данни са следните:

 • Право на информираност: Имате право да бъдете информирани относно събирането и използването на Вашите лични данни.
 • Право на достъп: Имате право да разглеждате и да изисквате копия от Вашите лични данни.
 • Право на коригиране: Имате право да поискате неточна, непълна или остаряла информация да бъде актуализирана или коригирана.
 • Право на изтриване („да бъдеш забравен“): При определени условия имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити.
 • Право на преносимост на данните: Имате право да поискате Вашите данни да бъдат прехвърлени на друг администратор или да бъдат предоставени (ако е технически осъществимо) в машинночетим електронен формат.
 • Право на ограничаване на обработването: При определени условия имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
 • Право на оттегляне на съгласието: Вие имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на Вашите лични данни, в случаите, в които ние разчитаме на Вашето съгласие като правно основание за обработка.
 • Право на възражение: При определени условия имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни (напр. когато разчитаме на нашите легитимни интереси като правно основание за обработване).
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка: Имате право да възразите срещу решения, взети единствено въз основа на автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Можете да упражните правата си, като изпратите искане на следния имейл адрес: contact@zaprimer.org. Ние ще разгледаме Вашето искане в рамките на един месец от датата на получаване. Моля да имате предвид, че ако Вашето искане е особено сложно или сте направили няколко искания, може да ни отнеме повече от месец, за да Ви отговорим, за което ще Ви уведомим своевременно. Моля да имате предвид, че може да изискаме допълнителна информация, необходима за потвърждаване на Вашата самоличност, преди да отговорим. Въпреки това, при определени обстоятелства, като например във връзка със спазване на приложимото законодателство, може да не сме в състояние да изпълним Вашето искане, за което ще бъдете надлежно уведомени.

           IX. Компетентен органи по защита на данните

Имате право да отправяте въпроси или да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни по всяко време до компетентния надзорен орган за защита на данните в Република България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Имейл: kzld@cpdp.bg 

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

           X. Информация за контакт

В случай че имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, моля да се свържете с нас, като използвате следните данни за контакт: 

Фондация “За пример” 

адрес: гр. София, п.к. 1766, ул. „Олимпийска“ № 6

имейл: contact@zaprimer.org 

Утвърдена на: 08.11.2023 г.