Общи условия за ползване

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 1. Фондация “За пример” поддържа и е собственик на уебсайт https://zaprimer.org/ („Уебсайта“). 

Чл. 2. Фондация “За пример” е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 207095597, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, ул. “Олимпийска” № 6 („Фондацията“).

Чл. 3. Уебсайтът функционира при описаните по-долу правила. Използването на Уебсайта предполага приемане на всички изброени условия и правила, с които е необходимо посетителят да се запознае внимателно. Ако посетителят не е съгласен с правилата за използване на Уебсайта, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия. 

II.ДОСТЪП

Чл. 4. Фондацията не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до Уебсайта.

Чл. 5 Фондацията си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия Уебсайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за посетителите му.

Чл. 6. Посетителите на Уебсайта разбират, че могат да бъдат пренасочени при активиране на линковете към други страници в интернет, налични на Уебсайта, които се контролират и са собственост на трети лица. В случай че посещавате тези други уебсайтове, Ви молим да се запознаете с техните условия, тъй като последните могат да се различават от настоящите общи условия. Фондацията няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

Чл. 7. Посетителите на Уебсайта разбират, че ползват и разглеждат този Уебсайт на своя отговорност. Освен ако изрично не е указано друго, всичко в този Уебсайт се предлага на база „във вида, в който е” и „доколкото е налично”.

III. ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Чл. 8. (1) Фондацията предоставя на Уебсайта достъп до форма за контакт за въпроси от медиите.

(2) За да изпрати въпрос, посетителят следва да въведе име, телефон, имейл и медия, след което да опише въпроса/съобщението си.

(3) При никакви обстоятелства Фондацията не носи отговорност пряко или непряко за каквито и да е вреди от всякакъв вид, включително и без ограничение преки, случайни, косвени или обичайни вреди, или за каквито и да е претенции или загуби и пропуснати ползи, възникнали в резултат на информация във формата за контакт.

IV.ОТГОВОРНОСТ

Чл. 9. Нито Фондацията, нито което и да е друго лице, участвало при създаването, изграждането или предлагането на Уебсайта, не носи отговорност за каквито и да е загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични вреди, произтичащи от ползването на Уебсайта и/или услугите (включително отговорност за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този Уебсайт). Фондацията не носи отговорност за никакви вреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, ползване или разглеждане на Уебсайта от посетители.

Чл. 10. Фондацията не дава гаранция, че Уебсайтът и информацията в него ще отговарят на личните изисквания на отделния потребител, че ще бъде осигурено непрекъснато, навременно, сигурно или без поява на грешки ползване. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в Уебсайта.

IV.ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 11. Уебсайтът и съдържанието му /в цялост или отделни негови части/ не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявани, излъчвани, променяни по какъвто и да е начин и/или да бъдат ползвани за търговски цели.

Чл. 12. Посетителите нямат право да премахват материали, качени на Уебсайта, предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.

VI.УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

Чл. 13. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Фондацията по всяко време без да е необходимо изрично предупреждение към посетителите. 

VII.АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 14. Цялата информация на Уебсайта е интелектуална собственост на Фондацията.  Използването ѝ без позволението на Фондацията, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите общи условия са утвърдени от управителните органи на Фондацията. 

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство.

Последна актуализация: 03.04.2023 г.